Zmena v jednom byte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu >

Zmena v jednom byte

1. V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS  spustíme ponuku "BYTY" a potom ponuky "ZmPrisť" - "Zm/Prisť". Objaví sa na prvý pohľad veľmi zložitý a komplexný panel, ktorý podrobne rozoberieme.

 

clip0083

 

2. Ak chceme urobiť zmenu zálohového predpisu bytu, musíme stlačiť modré tlačidlo "Edituj" v spodnej časti panela. Po stlačení sa program pýta na dátum zmeny (zmena zálohového predpisu musí byť urobená vždy k 1. dňu v mesiaci).

 

clip0084

 

Ak sme sa pomýlili pri zadávaní dátumu, je možné dátum zmeny upraviť v pravej hornej tabuľke.

 

clip0085

 

3. V pravej spodnej tabuľke (presne tento panel sa objaví vždy po stlačení spodného šedého tlačidla "1b.zálohy N") je možné v stĺpci Návrh_MP zmeniť zálohový predpis za jednotlivé služby.

 

clip0086

 

Význam jednotlivých polí tabuľky je nasledujúci:

Pole

Obsahuje

Sluz

Skratku služby (službu vyberieme v pravej hornej tabuľke obrazovky).

%

Percentuálne navýšenie záloh v predpise. Odporúčame u služieb 0101 ÚK, 0102 TÚV ohrev a prípadne u služby 0201 Vodné a stočné navýšiť zálohy o minimálne 10%. Je vždy lepší mierny preplatok pri ročnom vyúčtovaní, ako nedoplatok.

Z_RV

Mesačná záloha prepočítaná z nákladov ročného vyúčtovania, ktorá je navýšená percentuálne podľa stĺpca %

Koef

Koeficient, ktorý bol použitý na rozpočítanie nákladov v poslednom ročnom vyúčtovaní, alebo nastavený tlačidlami pod tabuľkou.

JC_vst

Použité vtedy, ak chcete zálohu prepočítať, ako súčin koeficientu a jednotkovej mesačnej sadzby.

sa_MP

Navrhovaný náklad = Koef*JC_vst

Návrh_MP

V políčku je 1/12 ročných nákladov z posledného vyúčtovania. Je možné ju kedykoľvek obnoviť stlačením tlačidla "Príprava dát z RV" (pozor, budú zmenené všetky služby) v ponuke "Harmonizácia predpisu po RV".

Akt_MP

Aktuálny mesačný predpis - bude zmenený až po stlačení tlačidka "Eviduj"

 

S výhodou sa dá použiť prepočet z políčka sa_MP = Koef*JC_vst a náslený presun hodnoty pomocou tlačidla "Sadzba -> Návrh"

 

Nasledujúce tlačidlá nastavia prepočítané hodnoty do políčka s návrhom predpisu.

Tlačidlo

Funkcia

Automat -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka Z_RV

Sadzba -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka sa_MP. V sa_MP je súčin polí Koef a JC_vst. JC_Vst je mesačná sadzba a mala by byť vo všetkých bytoch rovnaká. Na vyplnenie JC_Vst je potrebné použiť opakovací modul M+,MR,Opakuj

Aktuálny -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka akt_MP.Použijeme to v prípade, ak sme návrh mesačného predpisu pokazili a chceme začať znovu z aktuálneho mesačného predpisu.

Všetky služby

Tlačidlo prenesie príslušné hodnoty naraz pre všetky služby

 

4. Ak sme so zmenami záloh hotoví, postupne

 

- stlačíme tlačidlo "Eviduj"

- vytlačíme evidenčný list pomocou modrého tlačidla "TlašEvl", alebo protokol o zmene záloh pomocou zeleného tlačidla "TlačOzn"

 

Pozn.: Odporúčame preštudovať si možnosti jednotlivých podponúk panelu Zm/Prisť v kapitole "Podrobný popis možností ...."