Založenie domu a bytov

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Založenie domu a bytov

Založenie nového domu je jedinou operáciou, kvôli ktorej je nutné spúšťať operácie v ponuke Číselníky. Ponuka Číselníky inak slúži iba na špeciálne nastavovania programu, alebo opravy omylom vložených údajov do datových tabuliek. Tieto úpravy sú ale zvyčajne robené servisným pracovníkom určeným na správu programu.

 

clip0024

 

1. V hlavnom paneli programu stlačíme fialové tlačidlo Číselníky. Objaví sa nasledujúci panel

 

clip0025

 

V pravom hornom rohu je zadaný rok. Jeho prepínaním je možné zobraziť vo všetkých dátových tabuľkách zobrazovaný obsah týkajúci sa požadovaného roku. Pre zakladanie domu a bytov rok nie je dôležitý, ale odporúčame do displeja vpísať prvý rok, pre ktorý chceme dáta do domu vkladať.

 

2. Stlačíme ľavé horné tlačidlo Domy/Byty a následne pravé tlačidlo (Generuj) Domy/Byty. Zobrazí sa nasledujúca ponuka

 

clip0026

 

V hornej tabuľke je vidieť zoznam už založených domov

 

Vloženie nového domu je jednoduché. Ak chceme založiť nový dom 100 s jedným vchodom 23 a bytmi 1-16 Urobíme nasledujúce kroky:

 

3. Vyplníme spodnú tabuľku (vpísanie hodnoty do každého okienka je potrebné ukončiť stlačením ENTER)

 

clip0027

 

4. Stlačíme prostredné tlačidlo pod tabuľkou Domy/Byty. Program oznámi vykonávanú operáciu a vyžiada si potvrdenie

 

clip0028

 

 

5. Po potvrdení tlačidlom YES dôjde k vytvoreniu domu a bytov v uvedenom dome

 

clip0029

 

6. Ak by v dome existoval i ďalší vchod s číslom 25 s bytmi 1-12, v spodnej tabuľke zmeníme hodnoty v okienkach Č.or. a Byty a znovu stlačíme prostredné tlačidlo Domy/Byty.

 

clip0030

 

 

Po týchto operáciách je dom založený, môžeme prejsť na vloženie základných údajov o bytoch (viď nasledujúca kapitola).

 

7. Je potrebné stlačiť pravé tlačidlo Koniec, program sa vráti do hlavnej ponuky úlohy 014199

 

Pozn.: Všimnite si, že v ľavej hornej tabuľke sa vytvoril jeden riadok (modrý príznak) za dom, dva riadky (žltý príznak) za vchod. Je to z toho dôvodu, že napr. v ročnom vyúčtovaní môžeme mať náklady za elektrickú energiu fakturované samostatne pre jednotlivé vchody, ale ostatné náklady sú spoločné pre celý dom. Program takto umožňí základné segmentovanie bytov v dome do skupín.