Zaevidovanie vložených údajov

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Prvé naplnenie po založení >

Zaevidovanie vložených údajov

1. Ako posledný krok doplníme údaje v pravej hornej tabuľke obrazovky podľa nasledujúceho obrázku:

 

clip0054

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré polia majú a ktoré nemusia byť vyplnené

Pole

Príklad hodnoty

Popis

OS

2

Počet osôb trvale sa zdržiavajúcich v byte (môže byť i necelé číslo)

Platba

00

Buď 00, alebo označenie inkasného strediska pre konkrétny dom

Účet

00000

Formálny účet používaný na špeciálne účely.

VS


Variabilný symbol - iba v prípade, ak trváte na svojom. Ak je políčko nevyplné, program nastaví svoj vlstný kód.

Dát.prisť


Dátum prisťahovania - nemusí byť vyplnený, ak zadávanie ukončíme tlačidlom "Hromadná zmena"

Dát.zmeny


Dátum zmeny - nemusí byťvyplnený, ak zadávanie ukončíme tlačidlom "Hromadná zmena"

 

2. Po vyplnení tabuľky pre všetky byty stlačíme fialové tlačidlo "Hromadná zmena" v pravom dolnom rohu panela. Program sa opýta na dátum zmeny, zadáme dátum, ku ktorému sme prevzali dom do správy.

 

clip0055

 

3. Po  zadaní OK program zaeviduje zmeny, vyplní potrebné tabuľky a zablokuje všetky záznamy proti prepisu.

 

Ak v spodnej lište stlačíme tlačidlo 2.Účtovný list, uvidíme predpísané zálohové platby po jednotlivých službách za celý rok.

 

clip0056