Všetky byty

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu > Zmena po RV >

Všetky byty

Po naplnení spodnej tabuľky podľa predchádzajúcej kapitoly máme možnosť urobiť individuálne úpravy v každej zo služieb. Príklad vyplnenia tabuľky pre službu 0101 ÚK je na nasledujúcom obrázku:

 

clip0059

 

Popis polí tabuľky pre hromadné zmeny

Pole

Obsahuje

Sluz

Skratku služby (službu vyberieme v pravej hornej tabuľke obrazovky).

%

Percentuálne navýšenie záloh v predpise. Odporúčame u služieb 0101 ÚK, 0102 TÚV ohrev a prípadne u služby 0201 Vodné a stočné navýšiť zálohy o minimálne 10%. Je vždy lepší mierny preplatok pri ročnom vyúčtovaní, ako nedoplatok.

Z_RV

Mesačná záloha prepočítaná z nákladov ročného vyúčtovania, ktorá je navýšená percentuálne podľa stĺpca %

Koef

Koeficient, ktorý bol použitý na rozpočítanie nákladov v poslednom ročnom vyúčtovaní, alebo nastavený tlačidlami pod tabuľkou.

JC_vst

Použité vtedy, ak chcete zálohu prepočítať, ako súčin koeficientu a jednotkovej mesačnej sadzby.

sa_MP

Navrhovaný náklad = Koef*JC_vst

Návrh_MP

Po stlačení tlačidla "Príprava dát z RV" je v políčku 1/12 ročných nákladov z posledného vyúčtovania. Je možné ju kedykoľvek obnoviť stlačením tlačidla "Príprava dát z RV" (pozor, budú zmenené všetky služby).

Akt_MP

Aktuálny mesačný predpis - bude zmenený až po stlačení tlačidka "Hromadná zmena"

Záloha

Celková ročná záloha - súčet predpisov za 01-12 nastaveného roku

 

Tabuľka funguje ako "hromadná kalkulačka". Ovláda sa pomocou ďalej popísaných tlačidiel pod tabuľkou.

 

clip0061

 

Nasledujúce tlačidlá používame na prepočet záloh vtedy, ak vieme jednotkový náklad na príslušnú službu a príslušný druh koeficientu.

Tlačidlo

Funkcia

Podlahová plocha

Do stĺpca Koef zapíše podlahové plochy jednotlivých bytov.

Plocha FO

Do stĺpca Koef zapíše podielovú plochu jednotlivých bytov včítane 1/4 plochy balkónov (podľa vyhlášky jediný možný koeficient pri výpočte príspevku do FO).

Katastrálny podiel

Do stĺpca Koef zapíše podielovú plochu (katasrálny podiel).

Osoby

Do stĺpca Koef zapíše aktuálny počet osôb evidovaných v byte.

m3 SV

Do stĺpca Koef zapíše vlaňajšiu spotrebu studenej vody v byte. Funguje až po ročnom vyúčtovaní.

m3 TV

Do stĺpca Koef zapíše vlaňajšiu spotrebu teplej vody v byte. Funguje až po ročnom vyúčtovaní.

 

Nasledujúce tlačidlá nastavia prepočítané hodnoty do políčka s návrhom predpisu.

Tlačidlo

Funkcia

Automat -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka Z_RV

Sadzba -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka sa_MP. V sa_MP je súčin polí Koef a JC_vst. JC_Vst je mesačná sadzba a mala by byť vo všetkých bytoch rovnaká. Na vyplnenie JC_Vst je potrebné použiť opakovací modul M+,MR,Opakuj

Aktuálny -> Návrh

Do stĺpca Návrh_MP prenesie hodnoty z políčka akt_MP.Použijeme to v prípade, ak sme návrh mesačného predpisu pokazili a chceme začať znovu z aktuálneho mesačného predpisu.

 

Po nastavení všetkých služieb je potrebné prekontrolovať predpis v jednotlivých bytoch. V prípade potreby je možné zálohy v jednotlivých bytoch u jednotlivých služieb zmeniť.

 

Ak chceme urobiť zmenu záloh vo všetkých bytoch, stlačíme tlačidlo "Hromadná zmena".

Ak budeme robiť zmeny iba v niektorých bytoch, je potrebné postupovať podľa nasledujúcej kapitoly.