Vyplnenie plôch

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Prvé naplnenie po založení >

Vyplnenie plôch

Správca bytov sa pri správe dostáva k údajom, ktoré nemusia byť úplné. Môže od vlastníkov dostať:

- kompletné údaje o plochách jednotlivých miestností (hlavne ak preberá byty od správcu - bytového podniku, ktorý spravoval byty ešte podľa predchádzajúcich vyhlášok, kde evidencia výmery jednotlivých miestností bola povinná)

- základné údaje pozostávajúce iba z celkových výmer jednotlivých bytov

 

Program umožňuje spracovať obe situácie.

 

V súvislosti s plochami je ale nutné uviesť veľkú terminologickú neujasnenosť. Rôzne vyhlášky historicky pre rovnaké plochy používali rôzne termíny. V zásade sa ale dospelo k tomu, že pri správe bytov sú pre vyúčtovanie postačujúce dve plochy: tzv. podlahová (obostavaná plocha bytu) a podielová (plocha vedená v katastri, tzn. včítane pivníc). Na niektorých katastroch nie je vedený katastrálny podiel vo forme plochy, ale takzvanou i-tinou, tzn. podielom vlastníka z celkového počtu i-tin všetkých bytov. Navyše najnovšia úprava zákona nariaďuje pri výpočte príspevku do UaO zahŕňat do výpočtu 1/4-tinu balkónov. Program FiLiP spracováva údaje i zo starších databáz a bola by veľká škoda o existujúce údaje prísť. Pri vývoji legislatívy na Slovensku v posledných 20-tich rokoch nikdy nevieme, kedy budeme podrobnejšie plochy zmovu potrebovať. Preto je v programe možnosť evidovať plochy miestností podrobne. Nie je to ale nutné v prípade, ak zavádzate do programu nový dom a podrobné údaje nemáte k dispozíci.

 

Stručný prehľad použitej terminológie pri označovaní plôch (žlto sú podfarbené plochy, ktoré musia byť nevyhnutne vyplnené)

Označenie plochy

(program FiLiP, potreby správcov s komplikovanou správou)

Alternatívne označenie

zhodná s ..., používa sa namiesto nej ..., alebo použitá v iných programoch

Význam

Použitie hlavne pri výpočte

Obytná plocha

 

Plocha izieb väčších, ako 8 m2

• Výpočet nájomného v nájomných bytoch - stará výstavba

Vedľajšia plocha

 

Plocha vedľajších miestností a izieb pod 8 m2

• Výpočet nájomného v nájomných bytoch - stará výstavba

Podlahová plocha

Podlahová plocha

=Obytná plocha + vedľajšia plocha

• Niektorí správcovia používajú túto plochu na rozpočítanie nákladov za služby rozpočítavané podľa plochy

Celková plocha

Podlahová plocha

=Podlahová plocha + plocha WC a kúpeľne, tzn. plocha za obvodovými múrmi bytu (bez balkónov)

• Väčšina správcov používa na rozpočítanie nákladov za služby rozpočítavané podľa plochy

• Z vyhlášky sa povinne používa na výpočet základnej zložky nákladov na ÚK, prípadne všetkých nákladov na ÚK, ak nie sú na vyhrievacích telesách inštalované pomerové merače tepla

Vykurovaná plocha

Podlahová plocha

Vyhláška teraz explicitne termín Vykurovaná plocha nepoužíva, zo zotrvačnosti ho nechávame

 

Plocha pivníc

 

Samostatne býva evidovaná zriedkavo

 

1) Katastrálny podiel

Celková plocha

 

• Použitá napríklad na rozpočítanie nákladov za odvod dažďovej vody

Podielová plocha

Celková plocha

=Celková plocha + plocha pivníc = plocha vedená na katastri

 

Plocha balkónov a logií

 

 

 

Plocha pre výpočet FO

 

Plocha pre výpočet FO, v súčasnosti = Podielová plocha + 1/4 plochy balkónov

• Zo zákona práve túto plochu používame na výpočet príspevku do FÚaO

Plocha parkovacieho miesta

 

Plocha parkovacieho miesta

• Výnimočne - v polyfunkčných objektoch na výpočet nájmu za parkovacie miesto

Plocha prislúchajúcej časti komunikácie

 

Plocha prislúchajúcej časti komunikácie

• Výnimočne, v prípade úhrad za nájom parkovacieho miesta v polyfunkčných komplexoch

1) I keď je na Vašom miestne príslušnom katastri u jednotlivých bytov vedená tzv. i-tina, odporúčame uvádzať do tohoto políčka plochu. I-tiny sú vedené veľmi často ako 100 násobok podielovej plochy bytu. Viesť katastrálny podiel ako plochu je potrebné hlavne kvôli započítavaniu 1/4 plochy balkóna do plochy pre výpočet FO

 

Postup zadania plôch je nasledujúci:

 

1. V spodnej lište stlačíme tlačidlo A.Plochy

 

clip0037

 

2. Objavia sa tabuľky, kde je možné vyplniť plochy jednotlivých bytov

 

A. Ak máte k dispozícii iba celkové plochy bytov, postačuje vyplniť posledné dve stránky tabuľky s plochami, prípadne tabuľku v hornej pravej časti obrazovky. Vyplňte plochy v jednom byte v pravej hornej tabuľke napríklad takto:

 

clip0043

 

Potom sa pozrite na spodnú tabuľku a stĺpce, ktoré sú vyplnené u vyššie uvdedého bytu, doplňte i v ďalších bytoch. Pri vypĺňaní s výhodou použijete "opakovací modul" podľa popisu v kapitole "Opakovačka ..." Vypĺňajú sa svetlejšie stĺpce.

 

clip0044

Tabuľka s plochami je naviazaná na zelenú tabuľku s menami v strede hornej časti obrazovky.

 

B. Príklady vyplnenia bytov, u ktorých máme presne definované plochy miestností, je na nasledujúcich obrázkoch (získané prepínaním stránok). Svetlejšie políčka sú editovateľné (údaje v nich sa dajú prepísať), tmavšie políčka sú dopočítané (do nich sa myšou nedostanete)

 

clip0038

 

clip0039

 

clip0040

clip0041

 

 

NEPOUŽÍVANÉ PANELY

 

Pretože niektoré bytové podniky prepočítavajú na základe uznesenia mestského zastupiteľstva nájomné podľa vyhlášok platných pred rokom 2008, je v paneli plôch sada zaškrtávacích políčok, ktoré umožňujú v podkrovných bytoch zahrnúť do výpočtu hlavnej plochy 0,8 násobok podlahovej plochy miestnosti. Sada tlačítok u plôch vedľajších miestností umožňuje z výpočtu vyradiť miestnosti, ktoré sú mimo obvodových múrov bytu.

 

Všetky tieto prepočty sú v štandardnej verzii programu vyradené a zaškrtávacie políčka sú v štandardne inštalovanom programe nefunkčné (panel s nefunkčnými zaškrtávacími tlačidlami je zobrazený nižšie).

 

clip0045