Mimoriadny predpis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu >

Mimoriadny predpis

Účtovné listy slúžia na evidenciu predpísaných záloh, ktoré sa pravidelne opakujú. Občas sa ale stretneme so situáciou, keď        je potrebné urobiť jednorazový predpis, ktorý sa nebude dlhšiu dobu opakovať. Príkladom takých predpisov sú

 

- predpis penále (po úhrade je príjmom FÚaO)

- súdne poplatky a trovy (sú hradené z FO, ale po zaplatení dlžníkom sú spätne príjmom do FÚaO)

- spôsobené škody (napr. súdom stanovené regresné náhrady, po zaplatení sú znovu príjmom do FÚaO)

- odpustené penále (znižujú pohľadávku dlžníka na základe rozhodnutia vlastníkov v dome)

 

1.  V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS  spustíme ponuku "BYTY" a potom ponuky "ZmPrisť" - "Mimor_Predpis".

 

clip0094

 

2. Pred prvým použitím je potrebné nastaviť používané účtovné operácie. Na ľavú stranu do modrej tabuľky pridáme úkony súvisiace s penalizáciou, vymáhaním dlhov, súdnymi poplatkami atď. Na pravú stranu do pravej modrej tabuľky presunieme mimoriadne predpisy, napr. regresné náhrady. V našom prípade to bude jediná položka "199 Neidentifikované".

 

clip0096

 

Účtovné operácie je možné nastaviť i inak - viď kapitola "Účtovné operácie"

 

3. Vloženie mimoriadneho predpisu je možné spodnými tlačidlami Vlož a Zruš pod ľavou a pravou šedou tabuľkou.

 

RRRR_RV        ... je rok, v ktorom je predpis zohľadnený v ročnom vyúčtovaní

RRRR                ... je rok, ktorého sa predpis týka

MM                ... 14 pre penále a zmluvné pokuty

MM                ... 15 pre ostatné mimoriadne platby a odpustené poplatky

 

Príklad vylnenej tabuľky je na ďalšom obrázku. Význam je nasledujúci:

 

- 25.5.2016 bola pohľadávka vo výške 2 874,25 EUR odovzdaná právnemu oddeleniu (formálne o túto čiastku znížime evidovaný predpis, a teda i dlh ale musíme vložiť predpis žalovanej čiastky a následne sledovať splácanie dlhu)

- bolo predpísané penále vo výške 548,25 EUR

 

clip0097