Mesačný predpis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu >

Mesačný predpis

Zvyčajne raz mesačne potrebujeme generovať zálohový predpis pre účtareň. Postup je nasledujúci:

 

1. V úlohe 014199 KOMPLEX PREDPIS postupne spustíme ponuku MesPred (zelené tlačidlo) a potom ponuky "Prepočet" a "MesPred"

2. Zvolíme mesiac predpisu (zvyčajne mesiac vopred).

3. Spustíme proces "Generuj predpis" (ak chceme generovať predpis pre vybraný dom), alebo "Komplet", ak generujeme predpis pre všetky domy. Program v pozadí generuje niekoľko databázových tabuliek, ktoré je možné zobraziť v naväzujúcich ponukách.

 

clip0080

 

- Prvá skupina stĺpcov prNáj_xx, prSpr_xx,  prSluž_xx,  prPRED_xx zobrazuje predpis hlavných položiek tak, ako sú evidované v účtovnom liste. Ak vlastník dodatočne nahlási zmenu, s ktorou bude súvisieť retroaktívna zmena predpisu, prejaví sa to zmenou v predpise spätne i v minulých mesiacoch.

 

- Druhá skupina stĺpcov ucNáj_xx, ucSpr_xx,  ucSluž_xx,  ucPRED_xx zobrazuje predpis hlavných položiek tak, ako by mali byť dané do účtarne. Ak vlastník dodatočne nahlási zmenu, s ktorou bude súvisieť retroaktívna zmena predpisu, predpisy dané do účtarne sa v predchádzajúcich mesiacoch nezmenia, ale predpis do účtarne bude v mesiaci uzávierky korigovaný o rozdiel z predchádzajúcich mesiacov.

 

Predpokladáme, že pani Bartková prišla vo februári nahlásiť zmenu počtu osôb, ktorá sa prejavila tak, že sa jej predpis za služby zmenil z hodnoty 92,87 EUR na 101,69 EUR.

Predpokladáme, že robíme uzávierku za mesiac február (január už spätne prepočítavať nesmieme, lebo uzávierka bola odovzdaná do učtárne).

 

Nasledujúce obrázky ukazujú, ako sa spätne nahlásená zmena u p.Bartkovej v byte č 4 prejaví v mesiaci január a následne v mesiaci február.

Program pri uzávierke zistí, že v januári bol do učtárne odovzdaný predpis o 8.82 EUR nižší.

 

clip0081

 

Preto vo februári do učtárne predpíše za daný byt sumu o 8.82 EUR vyšší. Ďalšie mesiace už bude súhlasiť predpis v účtovnom liste s predpisom odovzdaným do učtárne.

 

clip0082