Harmonizácia predpisu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktická práca s programom > Správa bytového fondu > Zmena zálohového predpisu > Zmena po RV >

Harmonizácia predpisu

Harmonizácia je najjednoduchší a najrýchlejší postup pre úpravu zálohového predpisu po ročnom vyúčtovaní. Vyznačuje sa nasledujúcimi vlastnosťami:

 

- ak je predpis vyšší, ako 1/12 -tina očakávaných nákladov, neznižujeme ho

- ak je predpis nišší, ako 1/12 -tina očakávaných nákladov, zvýšime ho na 1/12-tinu očakávaných nákladov

- pri úpravách záloh program automaticky upravuje iba vyúčtovateľné služby (nie nájom, nie správcovský poplatok, nie príspevok do FÚaO)

- ak celková výška predpisu zostáva zachovaná, sú urobené presuny záloh medzi jednotlivými službami tak, že

 - menej podstatné služby sú predpísané vo výške 1/12 nákladov ročného vyúčtovania

 - významné služby (teplo, voda) sú upravené tak, aby nedochádzalo k situácii, že jedna služba má pri ročnom vyúčtovaní výrazný preplatok a iná výrazný nedoplatok (HARMONIZÁCIA)

 

V prípade novoprisťahovaných bytov program používa odhad očakávaných nákladov na základe nákladov predchádzajúcich bývajúcich.

 

Dôležité informácie: 

- až do stlačenia tlačidla "Hromadná zmena" sú všetky navrhované zmeny iba v štádiu predbežných úprav. Ku zmene zálohového predpisu dôjde až po stlačení tlačidla "Hromadná zmena"

- po urobení hromadnej zmeny v bytoch sú možné ďalšie individuálne úpravy záloh vo vybraných bytoch podľa uváženia 

 

Postup:

 

- V úlohe 014199 spustite ponuku Byty a potom HromadZm

- Na pravej strane spustíte ponuku Hromadné 2

 

clip0057

 

Najrýchlejší postup pri hromadnom prepočte záloh

 

1. V prostrednej hornej tabuľke si zvolíte dom, potom vľavo dole stlačíte tlačidlo "Príprava dát z RV". Program načíta všetky potrebné údaje pre stanovenie zálohového predpisu z ročného vyúčtovania. V bytoch, ktoré sú prisťahované v aktuálnom roku, program použije údaje z predchádzajúceho roku podľa nákladov predchádzajúcich bývajúcich

2. V ľavej spodnej tabuľke zadajte pomocou panelu M+,MR,Opakuj navýšenie záloh za dodávku tepla, ohrev, prípadne dodávku vody. Služby prepínate v pravej hornej tabuľke, príklad navýšenia záloh pre ÚK je na nasledujúcom obrázku

 

clip0059

 

3. Po stlačení šedého tlačidla "Harmonizovaný predpis podľa RV -> Návrh" program urobí nevyhnutné prepočty podľa úvodných poznámok tejto kapitoly. Tzn. presunie zálohy z políčok Z_RV do Návrh_RV, pričom predpis za služby tepla a vody "harmonizuje", ostatné služby nastaví podľa ročného vyúčtovania, zálohy za správu, FO a nájom nezmení. Príklad harmonizácie v byte 2 je na nasledujúcom obrázku.

 

clip0060

 

Je vidieť, že podľa ročného vyúčtovania by postačoval zálohový predpis vo výške 149,58 EUR. Ale pretože doterajší predpis je 167,80 EUR, program patrične zvýšil zálohy za ÚK, ohrev a dodávku vody., aby nový mesačný predpis  nebol znížený.

 

4. Je potrebné prekontrolovať návrh mesačného predpisu v pravej spodnej tabuľke pre všetky byty. V prípade potreby urobíme v stĺpci Návrh_MP v ľavej spodnej tabuľke zmeny pre každú zo služieb, ktorú chceme meniť. Nezabudnite pred zmenou stlačiť tlačidlo "Unfix_Komp".

 

5. Ak s navrhovanými zmenami súhlasíte, môžete stlačiť tlačidlo "Hromadná zmena". Ak nie a chcete urobiť v zálohách ďalšie úpravy, postupujte podľa jednej z nasledujúcich kapitol.